Zorg en ondersteuning zoals u die wenst, van een persoonlijkehulpverlener.
“Professioneel en betrokken”

 

Over ons

 

Vitaal thuiszorg is een landelijk opererende organisatie die de best mogelijke zorg wil bieden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. We verlenen deze zorg met persoonlijke aandacht voor ieders welbevinden.

We streven het doel na om een compleet pakket aan optimale zorg te bieden. Dit realiseren we samen met onzegemotiveerde medewerkers vanuit een effectieve organisatie.

We zien onze cliënt in samenhang met zijn netwerk, interesses en voorkeuren. Het streven is de beste zorg en dienstverlening op maat te leveren waarbij de cliënt wordt ondersteunt om zo lang mogelijk zelfstandig tefunctioneren. In dit zorgtraject heeft de cliënt, samen met de betrokkenen in zijn of haar omgeving, een actieve en bepalende rol.

Vitaal Thuiszorg is een ondernemende organisatie in de zorg. Juist vanuit het ondernemerschap kunnen we flexibelmeebewegen in het snel veranderende werkveld waarbij de zorgvraag van de cliënt en de efficiënte opzet van de zorg hand in hand gaan.

Contact

Contactgegevens:

Hoofdkantoor
Vitaal Thuiszorg B.V.
Aalsbergen 11
6942 SE Didam

Tel. 0316 – 22 00 73
Fax 0316 – 22 30 99
E-mail: info@vitaalthuiszorg.nl

 

Onze diensten

Kwaliteitszorg

Kwaliteit voor alles

Wij streven naar complete zorg, die zoveel mogelijk door een vaste zorgverlener wordt verleend.

Bij Vitaal Thuiszorg werken we volgens een zorgplan dat we samen met u opstellen. Ook bij de uitvoering van het plan blijft u nauw betrokken. Regelmatig zullen we u vragen naar de manier waarop u de verleende zorg ervaart. Al onze zorgverlenende medewerkers zijn opgeleid volgens de norm CAO Thuiszorg. Tussentijdse bijscholing is hier een belangrijk onderdeel van.

Duidelijke richtlijnen voor hygiëne en veiligheid beshermen u en de thuiszorgmedewerkers. Daarnaast blijven we kritisch kijken naar de arbeidsomstandigheden van onze zorgverleners die lichamelijke zware arbeid verrichten.

Uw privacy is gewaarborgd door wetgeving en de verplichte gedragscode. U kent de gegevens die de zorginstelling bijhoudt en bent gemachtigd deze zelf aan te passen.

Wanneer u, ondanks alle inspanningen, niet tevreden bent over de geleverde zorg en een gesprek geen uitkomst biedt, dan kunt u een klacht indienen bij de thuiszorginstelling. Een externe, onafhankelijke klachtencommissie zal uw klacht vervolgens in behandeling nemen.

Onze kwaliteitsnorm is gebaseerd op:

– een zorgplan op maat;

– professionele zorg;

– strikte hygiëne;

– bescherming van uw privacy;

– behartigen van uw belangen;

– serieuze klachtenafhandeling;

– hoge veiligheidsnorm.

De locaties Didam, Doetinchem, Groningen, Winterswijk en Enschede zijn HKZ-gecertificeerd. De locaties Huizen de regio Zuid zijn momenteel in de voorbereidingsfase voor de HKZ certificering door middel van regelmatige interne audits en hanteren dezelfde kwaliteitseisen als de HKZ gecertificeerde locaties.

Cliënteraad Vitaal Thuiszorg

Uw stem wordt gehoord bij de cliëntenraadvan Vitaal Thuiszorg

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Vitaal Thuiszorg. Via de cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van Vitaal Thuiszorg. Voor de cliëntenraad staat het belang van cliënten van Vitaal Thuiszorg altijd voorop. Daarom stimuleert de cliëntenraad ook steeds een goede afstemming van de zorg- en dienstverlening van Vitaal Thuiszorg op uw wensen en eisen. De cliëntenraad let dus op de kwaliteit van het complete aanbod aan zorg en diensten dat Vitaal Thuiszorg biedt. De cliëntenraad is daarom ook nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten en projecten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

De cliëntenraad onderhoudt contacten met de directie van Vitaal Thuiszorg en brengt zij de officiële adviezen uit. Mogelijke onderwerpen waarover een cliëntenraad advies kan uitbrengen zijn:

– klachtafhandeling
– kwaliteitsbeleid
– samenwerkings- of fusieplannen.

Hoe werkt een cliëntenraad?
De cliëntenraad bestaat uit leden die in het werkgebied van Vitaal Thuiszorg wonen. Gewoonlijk vier keer per jaar komen zij bijeen om te vergaderen. Bovendien overlegt de cliëntenraad met de directie van Vitaal Thuiszorg, met de verschillende zorgmanagers en met andere deskundigen.

Hoe houd de cliëntenraad contact met de cliënten?
De cliëntenraad onderhoudt structureel contact met de cliënten door middel van enquêtes, klankbordgroepen en cliëntpanels. Ook heeft de cliëntenraad contact met regionale patiënten- en consumentenplatforms, met het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraad en met cliëntenraden van andere instellingen. Zo krijgt de cliëntenraad een goed beeld van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en hoe deze kan worden verbeterd.

Wettelijke verplichting
In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat, in dit geval, Vitaal Thuiszorg wettelijk verplicht is om één cliëntenraad in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. De wetgever geeft de cliëntenraad dus een aantal wettelijke instrumenten om de medezeggenschap daadwerkelijk vorm te kunnen geven. Denkt u bijvoorbeeld aan het kwaliteitsbeleid en het goed omgaan met klachten. Ook bespreekt de cliëntenraad financiële en organisatorische zaken met Vitaal Thuiszorg en praten mee over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Ook als er eventuele samenwerkings- of fusieplannen met andere organisaties bestaan, wordt de cliëntenraad bij zo´n proces vanaf het begin betrokken. De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

Wat te doen bij klachten?
Wij zijn pas tevreden als u dat bent, want Vitaal Thuiszorg wil zoveel mogelijk de wensen van haar cliënten in het middelpunt stellen. Als u desondanks niet tevreden bent over onze zorg-, hulp- of dienstverlening, dan horen we dat graag van u. Uw reactie biedt ons de mogelijkheid om te leren, iets te herstellen of te verbeteren. En dat komt ten goede aan u en al onze cliënten.

Vitaal Thuiszorg hanteert daarom een klachtenbeleid met betrekking tot klachten van cliënten of klagers waarbij het streven is om klachten zoveel mogelijk door middel van bemiddeling tussen u en onze medewerker(s) op te lossen. Dit noemen we de interne/informele klachtenprocedure. Deze procedure begint met een gesprek met de zorgcoördinator van uw regiokantoor. Als dit gesprek niet het gewenste resultaat voor u geeft kunt u een klachtenformulier indienen dat wordt behandelt door de interne klachtencommissie van Vitaal thuiszorg. Dit formulier vindt u hier om online in te vullen of kunt u hier downloaden als bestand. Het geprinte en ingevulde formulier kunt u sturen naar:

Vitaal thuiszorg

t.a.v. Klachtencommissie

Aalsbergen 11

6942 SE Didam

De klachtencommissie zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en zorgvuldig naar uw klacht kijken. De commissie zal u en de betrokken medewerkers van Vitaal thuiszorg horen en u schriftelijk op de hoogte stellen van het advies dat ze zal uitbrengen aan de medewerkers en directie van Vitaal thuiszorg. Dit alles om de werkwijze van Vitaal thuiszorg zodanig aan te passen dat de zorg zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet en om de gerezen problemen op te lossen.

Bent u toch nog niet voldoende tevreden, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Dit noemen we de formele klachtenprocedure. Vitaal thuiszorg werkt voor deze procedure samen met een onafhankelijke klachtencommissie De werking van deze procedure wordt u uitgelegd als bij evaluatie van de afhandeling van de informele procedure blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste resultaat hebben.

Contact
Heeft u vragen aan of suggesties voor de cliëntenraad, dan kunt u die schriftelijk doorgeven.

Kwaliteitsmeting

Vitaal Thuiszorg vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de beleving van onze klanten, daarom voeren wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit. Eens per twee jaar laten we dat extern doen door bureau de Bok en jaarlijks hebben wij een intern tevredenheidsonderzoek. Met onze bovengemiddelde scores zijn wij trots op onze zorgverleners.